ČTÚ: VÝZVA k vyjádření se k podmínkám využití kmitočtových pásem 71–76/81–86 GHz pevnou službou

Využívání rádiových kmitočtů v rozsahu 74–76/84–86 GHz pevnými spoji typu bod–bod bylo Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „Úřad“) zpřístupněno již v roce 2008, a to prostřednictvím všeobecného oprávnění VO-R/23. V roce 2009 pak Úřad v souladu s doporučením ECC/REC/(05)07 stanovil oznamovací povinnost pro využívání předmětných rádiových kmitočtů. Získané informace o provozu pevných spojů Úřad zveřejnil na svých webových stránkách a v návaznosti na údaje od provozovatelů je aktualizoval. V roce 2010 pak Úřad rozšířil rozsah disponibilního spektra na aktuální rozsah 71–76/81–86 GHz.

V roce 2013, v důsledku velkého množství oznamovaných pevných spojů, Úřad přešel od jednoduchého provedení oznámení formou zaslání vyplněného dotazníku k portálovému řešení. Toto řešení umožnilo strojové zpracování oznamovaných údajů a jejich bezprostřední zveřejňování na webových stránkách Úřadu. Protože je toto portálové řešení již zastaralé, nenaplňuje aspekty moderního informačního systému a potřeby uživatelů, zvažuje Úřad jeho modernizaci.

Před provedením modernizace je však záměrem Úřadu vyhodnotit nejen uživatelské hledisko (funkcionality portálu a jeho rozvoj), ale i účelnost tohoto portálu, respektive účelnost oznamovací povinnosti v kmitočtových pásmech 71–76/81–86 GHz.

V minulosti byly hlavními důvody zřízení oznamovací povinnosti následující:

provozovatel má možnost provést tzv. self-koordinaci. Aktuální využití zvažovaných rádiových kmitočtů si analyzuje provozovatel sám na základě zveřejněných informací na webových stránkách Úřadu a aplikuje taková opatření, aby došlo k minimalizaci škodlivého rušení se stávajícími provozovateli, respektive dalšími provozovanými pevnými spoji. Úřad v tomto případě kmitočtovou koordinaci neprovádí, respektive nevydává ani rozhodnutí o udělení individuálního oprávnění, protože předmětné rádiové kmitočty je možné využívat za podmínek stanovených ve všeobecném oprávnění;
Úřad disponuje informacemi o aktuálním využívání rádiových kmitočtů v předmětných pásmech. Tyto informace může použít v rámci mezinárodních jednání, zohlednit je za účelem stanovení dalších podmínek nebo způsobů využití těchto pásem nebo je uplatnit v rámci dotazníků k jejichž vyplnění je vázán členstvím v řadě organizací, včetně Evropské unie. Uvedené informace slouží Úřadu rovněž k posouzení jak účelně a efektivně jsou předmětné rádiové kmitočty využívány, což je nezbytné i z hlediska rozhodování o obdobném využití dalších pásem;
možnost využít data Úřadem v případě vzniku škodlivého rušení zvyšuje efektivitu a rychlost eliminace případného rušení. Snižuje se také zátěž na další subjekty při vyhledávání provozovatele stanice;
při možných konfliktech mezi provozovateli stanic je na základě oznamovací povinnosti patrné a známé, který provozovatel stanici zaregistroval dříve (je znám konkrétní časový okamžik) a kdo ponese náklady na případná ochranná opatření;
Aby mohl Úřad plnohodnotně a korektně vyhodnotit stávající regulatorní opatření a posoudit aktuálnost výše uvedených východisek, přistoupil k vytvoření elektronického dotazníku. Odpovědi Úřadu pomohou správně nastavit podmínky dalšího využití dotčených pásem tak, aby bylo jejich využití nadále účelné, a to i ve vazbě na administrativní zátěž jak na straně provozovatelů, tak i Úřadu.

 

UPOZORNĚNÍ: Vyplnění dotazníku není předmětem standardní veřejné konzultace podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. Cílem Úřadu je umožnit provozovatelům a odborné veřejnosti vyjádřit svoje stanovisko a názor před případným upgradem stávajícího portálového řešení ESDII.

Pro vyplnění dotazníku není nutné jeho odeslání jedním z formálních způsobů doručování písemností Úřadu, odeslání vyplněného dotazníku se jednoduše provede stisknutím tlačítka Odeslat. Úřad se tímto způsobem realizace dotazníku snaží respondentům snížit administrativní zátěž na minimum a zefektivnit vyplnění dotazníku. Úřad následně zveřejní svůj záměr k pásmu 71–76/81–86 GHz, a to včetně vyhodnocení odpovědí.

Vyplnění dotazníku proveďte nejpozději do 14. ledna 2024. Úřad předem děkuje všem, kteří se zapojí do konstruktivního vyplnění dotazníku.

TZ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Napsat komentář