Praha vybere odborníky pro zajištění služeb, které povedou ke zvýšení kybernetické bezpečnosti

Pražští radní schválili vyhlášení veřejné zakázky nazvané Zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti a zároveň rozhodli o samotném zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cílem tohoto kroku je zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám a zároveň naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti.

„Zajištění bezpečnosti systémů města před všemi možnými druhy kyberútoků je jednou z našich priorit pro bezpečnost práce nejen magistrátních zaměstnanců, ale i zaměstnanců přidružených organizací. Toto úsilí jde ruku v ruce se zajištěním kvalitní ICT infrastruktury – od síťových prvků přes datová centra až po koncová zařízení – a také pravidelného vzdělávání zaměstnanců v kybernetické bezpečnosti,“ dodává Daniel Mazur, radní pro oblast vědy a výzkumu, ICT a inovací.

Předmětem plánované veřejné zakázky je zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jedná se o služby související s bezpečnostními technologiemi, které hlavní město využívá pro zajištění kybernetické bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Veřejná zakázka bude zadána v rámci otevřeného řízení v předpokládané hodnotě 12 478 125 Kč s tím, že bude průběžně čerpána v období let 2023 až 2027.

Vstupem pro analýzu budou tzv. logy, popřípadě podobné vstupy z technologií, které budou v rámci analytických prací vyhodnocovány v širším kontextu s dalšími vstupy. Výstupem služby pak bude tvorba doporučení, stanovisek a analýz nebo také poskytnutí odborného poradenství a konzultační činnosti, které povedou k zajištění náležité úrovně kybernetické bezpečnosti a zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám.

Dalšími poptávanými službami jsou konzultační a poradenské služby při pravidelné aktualizaci bezpečnostní dokumentace v návaznosti na aktualizaci kybernetických hrozeb a s tím vznikajících rizik, tak aby tato rizika byla pojmenována a byl stanoven postup pro jejich eliminaci. Součást plnění bude také zajištění výkonu role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Uskutečnění veřejné zakázky je nezbytné z důvodu potřeby zajištění analytických a konzultačních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám a naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti. Díky realizaci zakázky bude možné zmapovat a řídit rizika kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jichž je Magistrát hl. m. Prahy správcem, a na zjištěná rizika odpovídajícím způsobem reagovat.

TZ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS 

Napsat komentář